این در حالی است که سعدالله زارعی می‌گوید در قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره به مسئولیت عراق در آغاز جنگ نشده و ایران نمی‌تواند بحث غرامت را مطرح کند.